Home > การเคหะแห่งชาติ

กคช.เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาตินับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 61

นางอรุณศรี นิลทิรัง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ (ยังไม่หมดอายุ) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีที่กำหนด 15 สาขา และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันปิดรับสมัครสอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปด้วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.nha.co.th หัวข้อ

Read More