Home > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 กว่า 100 องค์กรภาคีเข้าร่วม สานพลังเครือข่ายงานอาสาสมัครพัฒนาความยั่งยืน

“เครือข่ายจิตอาสา” รวมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน “รัฐ-เอกชน-การศึกษา-ประชาสังคม” ร่วม 100 องค์กรจัด “งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3” วันที่ 9-10 มกราคมนี้ ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาสาสมัครในมิติต่างๆ กับผู้เข้าร่วมกว่า 600-800 คน ทั้งจากองค์กรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ นับเป็นเวทีวิชาการงานอาสาสมัครระดับประเทศที่มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมมากที่สุด ตั้งเป้าหมายยกระดับงานอาสาสมัครให้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในงานพัฒนาความยั่งยืน หรือ SDGs จากแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อวางกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาให้อยู่ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายนั้น นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) องค์กรตัวกลางด้านการจัดการอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยมานานกว่า 13 ปี กล่าวว่างานอาสาสมัคร (Volunteering) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานด้านการพัฒนามายาวนานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประสบความสำเร็จได้นั้น องค์ประกอบสำคัญหนึ่ง คือ อาสาสมัคร

Read More