Home > กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์

กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ 3 คลิปสะท้อนความซื่อสัตย์คนไทย ร่วมปลูกจิตสำนึก “ความซื่อสัตย์” ให้สังคมไทย

กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ 3 คลิปสะท้อนความซื่อสัตย์คนไทย “รู้จักความซื่อสัตย์ไหม - ใครเป็นคนซื่อสัตย์ - เก็บเงิน” ร่วมปลูกจิตสำนึก “ความซื่อสัตย์” ให้สังคมไทย “ความซื่อสัตย์” เป็นคำที่เราได้ยินกันมานาน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กทุกคนจะได้รับการปลูกฝังเรื่องของความซื่อสัตย์จากผู้ใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความซื่อสัตย์อาจเป็นเพียงคำที่ผ่านหูเราไป โดยไม่ได้มีใครตระหนักถึงความสำคัญเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสังคมคนซื่อสัตย์ (Honest Society) จึงได้จัดโครงการ “ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ” ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน และกระตุ้นให้คนไทยกลับมาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ โดยได้ผลิตคลิปวิดีโอออกมาจำนวน 3 เรื่องในขณะนี้ ได้แก่ เรื่องแรก “รู้จักความซื่อสัตย์ไหม” เป็นการตั้งคำถามกับเด็กเพื่อทดสอบว่ารู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่าซื่อสัตย์มากน้อยเพียงใด เรื่องที่สอง “ใครเป็นคนซื่อสัตย์” เป็นการตั้งคำถามกับเด็กว่า ใครเป็นคนซื่อสัตย์ในสายตาของเขา โดยสัมภาษณ์เด็กอายุ 8-12 ปี จำนวนนับร้อยคนทั่วประเทศ แบบไม่มีคำตอบให้เลือก ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจว่าเด็กไทยส่วนใหญ่รู้จักคำว่า “ความซื่อสัตย์” และกับคำถามที่ว่า ใครเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุด เด็กๆจะตอบว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 มากถึง 90% และล่าสุดคลิปเรื่องที่สาม

Read More