Home > กรมอนามัย

แอ๊บบอต ยกระดับความตระหนักรู้ด้านสุขภาพกล้ามเนื้อ จัดกิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์

แอ๊บบอต ประเทศไทย ยกระดับความตระหนักรู้ด้านสุขภาพกล้ามเนื้อ จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์ แอ๊บบอต ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์” เพื่อส่งเสริมแนวทางการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมวลกล้ามเนื้อรวมถึงการดูแล-ป้องกันสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยทั่วไปสุขภาพมวลกล้ามเนื้อจะลดลงตามอายุ ซึ่งผู้สูงอายุกว่า 3 ล้านคนมีความเสี่ยงจากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และกว่า 265,000 คน มีความเสี่ยงต่อภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) ขั้นรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงในการใช้ชีวิตประจำวันอย่าง การเคลื่อนไหว การทรงตัว ความแข็งแรงของร่างกาย หรือการรักษาบาดแผล เป็นต้น นั่นเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพมวลกล้ามเนื้อที่ดี มีบทบาทสำคัญที่ส่งผลในการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ “ในปัจจุบันผู้สูงอายุไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่มีจำนวนกว่า 12 ล้านคน

Read More

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จับมือกรมอนามัยจัดสัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด” เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนรับ Next Normal หลังปีใหม่

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนรับ Next Normal หลังปีใหม่ จับมือกรมอนามัยจัดสัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด” มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่มาตรการสาธารณสุข สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) จัดงานอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ “เปิดอย่างไรให้รอด” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินกิจการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid Free Setting) ในวันที่ 16 มกราคม 2565 และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนในยุค Next Normal โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในการอบรมสัมมนาดังกล่าว นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการอย่างรับผิดชอบ อาทิ ความรู้เรื่องดื่มมาตรฐาน คำแนะนำสำหรับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมแล้ว ตัวแทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP (Universal Prevention) ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

Read More

กรมอนามัย จับมือ ลอรีอัล ประเทศไทย ให้ความรู้ร้านเสริมสวย รับมาตรการสุขอนามัยป้องกันโควิด-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมร่วมกับ ลอรีอัล ประเทศไทย แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ จัดบรรยายให้ความรู้ในรายละเอียดมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนสำหรับร้านตัดผมเสริมสวย การให้ความรู้ด้านมาตรการดังกล่าว จะเป็นการบรรยายออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ ของ ลอรีอัล ประเทศไทย โดยเปิดให้เจ้าของร้านเสริมสวย รวมถึงช่างผม เจ้าหน้าที่ในร้านเสริมสวย และประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ สามารถร่วมฟังการให้ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวยและผู้เข้ารับการบริการ เพื่อความปลอดภัยของช่างผม เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และลูกค้าผู้รับบริการ ข้อมูลจากการบรรยายนี้นอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยกจะช่วยระดับมาตรฐานสุขอนามัยร้านเสริมสวย ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าผู้ต้องการเข้าใช้บริการร้านเสริมสวยด้วย การบรรยายมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวย บรรยายโดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นพ. สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย จะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00-14.00 น. เจ้าของร้านเสริมสวย ช่างผม หรือผู้สนใจ

Read More