Home > กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กสอ. เปิดตัว Thailand Textiles Tag ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย คาดสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอไทยไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นฉลากพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้านำร่องเฟสแรกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่น้อยกว่า 50 ราย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มฟื้นฟูสิ่งทอไทย ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Textiles Tag เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ นักออกแบบอิสระ โดยตราสัญลักษณ์ Thailand Textiles Tag หมายรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยพิจารณาแหล่งกำเนิดของสินค้ายึดตามหลักสากล ได้แก่ - เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณีผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย - ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณีผู้ประกอบการซื้อเส้นด้ายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทอ

Read More