วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > PR News > โครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมฟาร์มกำแพงเพชร (PIM Press Tour)

โครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมฟาร์มกำแพงเพชร (PIM Press Tour)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ บมจ.
ซีพี ออลล์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมฟาร์มกำแพงเพชร (PIM Press Tour) ครั้งที่ 1
ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด จ. กำแพงเพชร เมือ่ วันที่ 10–11 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

คุณมนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM และ รองประธานกรรมการ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมฟาร์มฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมผู้บริหาร อาทิ ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์, รศ.ดร. วรวิทย์ สริพลวัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ (ที่ 8 จากซ้าย), และ
คุณเกรียงไกร อังอำนวยศิริ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงความพร้อมของการเปิดหลักสูตร
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร (The Faculty of Innovative Agricultural Management : IAM)
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Learning หรือการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติ พร้อมกล่าวบรรยายการดำเนินการสนับสนุนด้านการปฎิบัติงานของฟาร์มกำแพงเพชร หนึ่งในสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2556 และ รายละเอียดความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตรตามแบบฉบับของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสร้าง “นักจัดการเกษตร” รุ่นใหม่ที่สามารถบูรณาการความรู้ ความชำนาญด้านเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร และการบริหารจัดการเกษตร ใช้ในการจัดการการผลิตที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการดำเนินการธุรกิจเกษตรขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์

…………………………………………………………….

ชนติกาญ วนารักษ์สกุล (เฟิร์น) สำนักสื่อสารองค์กร PIM
โทร. 02 832 0201 / 085 941 0994 / 081 699 4944