วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
Home > New&Trend > แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 

แอลจีเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566  สรุปกลยุทธ์ 6 ข้อเพื่อบริหารจัดการ ESG ให้บรรลุเป้าหมาย ‘3Cs’ เพื่อโลก และ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565-2566 โดยนำเสนอความสำเร็จและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 6 ด้าน ที่วางแนวทางไว้อย่างดี เพื่อให้สะท้อนวิสัยทัศน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Better Life for All) สำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก

บริษัทให้ความสำคัญกับงานใน 2 ภารกิจหลัก คือ ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด ส่วนภารกิจที่สองคือ ‘3Ds’ เพื่อผู้คน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม

ภารกิจ ‘3Cs’ เพื่อโลก: ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หมุนเวียนใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสะอาด

ในปีนี้ แอลจีทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ทั้งหมด 92.7 ล้านตัน ซึ่งลดลง 22 ล้านตันจากปีก่อน นับว่าเป็นไปตามความมุ่งมั่นที่เคยประกาศไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ภายในปี 2573

บริษัทยังมีอัตราการนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำอยู่ที่ 8.2% ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประกาศว่าภายในปี 2593 สำนักงานแอลจีทั่วโลกจะใช้เฉพาะพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการ RE100 (Renewable Energy 100) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกที่สนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

นอกจากนี้ บริษัทยังเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มการนำเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต จากสถิติพบว่า ประมาณ 80% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของแอลจี เกิดขึ้นจากวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปล่อยก๊าซทางอ้อม (ขอบเขตที่ 3) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ในปีที่ผ่านมา การปล่อยคาร์บอนของกลุ่มธุรกิจหลัก 7 กลุ่มของแอลจี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของการปล่อยคาร์บอนที่เกิดในวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีปริมาณลดลง 13.1% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน หมายถึงค่าที่ได้จากการหารปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงอายุขัยเฉลี่ยของการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตู้เย็นมีหน่วยเป็นลิตร ในขณะที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครื่องซักผ้ามีหน่วยเป็นกิโลกรัม นอกจากนี้ ในปี 2564 แอลจียังเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายแรกของเกาหลีที่ได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ (ขอบเขตที่ 3) ตามมาตรฐานของ Science Based Targets Initiative (SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่สนับสนุนภาคธุรกิจในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

เพื่อสร้างอีโคซิสเท็มในการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก 52 ประเทศ ทั้งหมด 472,876 ตัน โดยนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา แอลจีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 3,992,768 ตัน และในปี 2565 แอลจีรีไซเคิลขยะพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าถึง 32,987 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2564 ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเร็วๆ นี้ แอลจี เกาหลีใต้ ยังได้รับการรับรอง Zero Waste to Landfill (ZWTL) หรือการบริหารจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์ อีกด้วย

ภารกิจ ‘3Ds’ เพื่อผู้ค้น: ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และยอมรับความหลากหลายและเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม

แอลจีให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยมีการติดตั้งฟีเจอร์จดจำเสียงและการให้คำแนะนำด้วยเสียงลงในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท รวมทั้งผลิตสติกเกอร์อักษรเบรลล์สำหรับติดบนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดของแอลจี นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายแนวคิด Universal Design ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้ง่าย สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นนับจากนี้

ในปีที่ผ่านมา แอลจีได้ทำการสำรวจซัพพลายเออร์รายสำคัญที่จัดหาชิ้นส่วนให้กับบริษัท เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม โดยตั้งแต่ต้นปีนี้ แอลจีได้เพิ่มความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซัพพลายเออร์ ผ่านโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยมีซัพพลายเออร์เข้าร่วมแล้ว 152 บริษัท ในช่วงครึ่งปีแรก

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Responsible Business Alliance (RBA) บริษัทได้สนับสนุนซัพพลายเออร์ด้วยการให้หน่วยงานบุคคลที่สามช่วยตรวจทานด้าน ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงด้าน ESG ให้กับซัพพลายเออร์ เช่น ด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยในปีนี้ แอลจีได้เพิ่มการสนับสนุนซัพพลายเออร์ ไม่เฉพาะบริษัทที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้เท่านั้น แต่ขยายขอบเขตออกไปทั่วโลกด้วย

เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการ ESG

แอลจีเดินหน้าขยายบทบาทให้กับคณะกรรมการ ESG อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ESG ภายในองค์กรได้สะดวก คณะกรรมการ ESG ดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และซีอีโอบริหาร 1 ท่าน ซึ่งทั้งหมดกำกับดูแลโดยประธาน ซอ ซึงวู ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อต้นปีนี้

เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงาน การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท และโครงสร้างด้านธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ ESG จึงได้กำหนดการแนวปฏิบัติเพื่อให้ทำงานได้อย่างอิสระ และส่งเสริมความหลากหลาย รวมถึงความเชี่ยวชาญของกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังได้ออกกฎด้านธรรมาภิบาลขององค์กรด้วย

นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และตั้งแต่ในปีที่ผ่านมา แอลจีได้จัดทำ LG ESG Fact Book ที่สรุปเกี่ยวกับเป้าหมายการบริหาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานด้าน ESG ควบคู่กับการเผยแพร่ ESG Story Book ที่ช่วยให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจกิจกรรมด้าน ESG ของบริษัทผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น

รายงานความยั่งยืนของแอลจี ประจำปี 2565-2655 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.lg.com/global/sustainability/reports