วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Home > PR News > บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวมเพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวมเพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวมเพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กองทุนรวมที่มีแนวทางการลงทุนที่แตกต่าง โดยยึดพื้นฐานแนวคิดการลงทุนระยะยาวที่แท้จริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)/บลจ., President & CEO: นายทาคาชิ คาวาคามิ, ใบอนุญาตเลขที่ ลค.-0144-01, “บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)”) เริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพื่อนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว เขตชิโยดะ, CEO: นายเรียว ซาวาคามิ)1 มีประสบการณ์การบริหารกองทุนมายาวนานถึง 24 ปี ด้วยการจัดตั้งกองทุนเพียงกองทุนเดียว จำนวนนักลงทุนในปี 2023 คือประมาณ 120,000 ราย ขนาดของกองทุนประมาณ 97,200 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2023: 100 เยน = 24.86 บาท จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้างของธุรกิจการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น (อ้างอิง 1: www.sawakami.co.jp)

ปัจจุบัน ในประเทศไทย ผู้คนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย ทาง บลจ. เห็นว่ายังมีผู้คนจำนวนไม่มากที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวที่มุ่งหวังไปถึงการเติบโตของบริษัทที่เข้าไปลงทุน

บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จึงได้จัดตั้ง “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” ขึ้นมา โดยเป็นกองทุนที่ “ลงทุนตามหลักการลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริง” ยึดตามแนวความคิดของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากกองทุนทั่วไป ทีมการลงทุนของ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทในประเทศไทยที่จะเข้าไปลงทุนอย่างละเอียดด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงแนวคิดการลงทุนของบลจ. รวมทั้งคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีพื้นฐานดีและคาดหวังในการเติบโตในระยะยาวสอดคล้องไปกับสังคมและเศรษฐกิจไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน เนื่องจากบลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) มี “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” เพียงกองทุนเดียว ดังนั้นนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะบริหารเงินลงทุนอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อทำให้กองทุนนี้เติบโต เสริมสร้างความมั่งคั่งและมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงินของนักลงทุนในประเทศไทย

เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ บลจ. คัดเลือกขึ้นมาเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่นำเสนอสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนักลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นนักลงทุนคุณภาพที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ

อีกทั้งบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุน เมื่อได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนก็จะทำให้มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีการสร้างงาน และการจ้างงาน มีวิวัฒนาการทางด้านการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านั้นเอง

นักลงทุนทั่วไปที่สนใจใน “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” สามารถเริ่มลงทุนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือออมการลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000บาท ขึ้นไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงินในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของ “กลไกในการสร้างความมั่งคั่งทั้งตนเองและสังคม” หากนักลงทุนท่านใดมีความสนใจในการเป็นนักลงทุนตามแนวคิดของการลงทุนระยะยาวที่แท้จริง สามารถติดต่อ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างได้ทุกวันทำการ