Home > WinnerEnglish

ร้อยพลังการศึกษานำทัพสนับสนุน ร.ร. สังกัดอบจ. เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด 19

โครงการร้อยพลังการศึกษานำทัพสนับสนุนโปรเจคลดผลกระทบ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ โดย Learn Education และ WinnerEnglish ให้กับ ร.ร. สังกัดอบจ. เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิด 19 โครงการร้อยพลังการศึกษา นำทัพสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโรงเรียนทั่วประเทศ ริเริ่มโดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น พร้อมจับมือภาคี WinnerEnglish และ รร. อบจ. เชียงราย จับมือสู้ภัยโควิด ลดผลกระทบ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ ครูมีตัวช่วยเสริมในการสอน เพราะการเรียนรู้ต้องไม่ถูกกำจัดหรือหยุดพัฒนาไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเตรียมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนทั่วประเทศในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ โดยโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศเรียนออนไลน์ฟรีในช่วงปิดเทอมและภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Learn Anywhere นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิเพื่อคนไทย เผยว่า “เนื่องจากรูปแบบทางการศึกษาในปัจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์ Covid-19 ที่นักเรียนได้รับผลกระทบทั่วประเทศ จึงได้จับมือกับภาคีเพื่อสนับสนุนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้ใช้นวัตกรรมและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เพื่อทำให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียม

Read More