Home > UNIQLO Recycling Clothes Donation

ยูนิโคล่ส่งต่อความอบอุ่นให้ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดตาก ผ่านโครงการ UNIQLO Recycling Clothes Donation ครั้งที่ 9

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น จัดโครงการเพื่อสังคม UNIQLO Recycling Clothes Donation ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อส่งต่อความอบอุ่นผ่านเสื้อผ้ากว่า 6,100 ชิ้นให้กับผู้ด้อยโอกาสในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมสะท้อนพลังแห่งเสื้อผ้าในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน (Sustainability) กิจกรรม UNIQLO Recycling Clothes Donation ครั้งที่ 9 เกิดจากความร่วมมือระหว่างยูนิโคล่ สมาคมอาสาสมัครสันติ (Shanti Volunteer Association - SVA) และคณะกรรมการการศึกษาเพื่อผู้อพยพชาวเมียนมา (Burmese Migrant Worker's Education Committee - BMWEC) เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ด้อยพัฒนาบริเวณบ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยการส่งต่อเสื้อผ้าจำนวน 6,129 ชิ้น ที่ได้จากการบริจาคของลูกค้าที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ ไปยัง 171 ครอบครัว พร้อมมอบความอบอุ่นให้กับชาวบ้านรวม 713 คน “ในฐานะตัวแทนของนักเรียน

Read More