Home > Hollywood

ชัยชนะของ Wonder Woman

Column: Women in Wonderland กระแสหนัง Wonder Woman เรียกได้ว่ามาแรงทีเดียว เพียงแค่เข้าฉายในอาทิตย์แรกก็ทำรายได้แบบถล่มทลายในหลายประเทศ Wonder Woman ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพยนตร์ที่มีตัวเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงเท่านั้น แต่ Wonder Woman ยังสะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงใน Hollywood อีกด้วย โดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ เรามักจะได้ยินนักสิทธิสตรีจากทั่วโลกพูดถึงบ่อยครั้งว่า เราต้องการให้ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคม รวมไปถึงการได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการรับผู้ชายและผู้หญิงเข้าไปทำงาน โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งและความเท่าเทียมกันในการได้รับเงินเดือนจากงานที่ทำเหมือนกัน เป็นต้น เรื่องการมีสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก และเป็นเรื่องหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญมานานแล้ว สหประชาชาติต้องการให้ประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และพยายามแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้ทุกๆ คนในสังคมมีความเท่าเทียมกันและไม่เกิดความแตกแยกและแตกต่างกันในสังคมเพียงเพราะเพศ ในปี 2000 ผู้นำจากประเทศต่างๆ ได้ประกาศตกลงร่วมมือกันในการลดปัญหาความยากจนลงภายใต้โครงการ Millennium Development Goals หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า MDGs ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย 8 ประการที่จะต้องทำให้บรรลุภายในปี 2015 ซึ่งข้อหนึ่งที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดของเป้าหมายที่ทุกประเทศจะต้องทำให้สำเร็จคือ เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทของสตรี ต่อมาในปี 2015 เป้าหมายนี้ยังคงไม่ประสบความสำเร็จ ผู้หญิงในหลายๆ ประเทศยังคงไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ชายในสังคม โดยเฉพาะในหลายประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ จะยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบทบาทและสิทธิของผู้หญิงยังคงมีน้อยกว่าผู้ชายในสังคม ในปี 2015 หลังจากที่

Read More