Home > ESG100

BGRIM ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 61

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียน ในปี พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 683 บริษัท นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ ESG 100 ประจำปี 2561 ด้วยการคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มทรัพยากร (Resources)

Read More