Home > Bio Fuel

เชลล์ เปิดตัว เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล บี10 สูตรใหม่ สนับสนุนนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม” ด้วยการ เปิดตัว น้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล บี10 สูตรใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ตั้งเป้าขยายจุดจำหน่ายไปยังสถานีบริการน้ำมันเชลล์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลหลักของประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปาล์มน้ำมัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ การที่กระทรวงพลังงานกำหนด นโนบายในการใช้น้ำมันดีเซล บี10 ให้เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐาน นับเป็นนโยบายด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังจะได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลง ช่วยประเทศลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทพลังงานและน้ำมันระดับโลก เช่น บริษัท เชลล์ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรการจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี10 ในครั้งนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้ใช้น้ำมันดีเซล บี10 ที่มีคุณภาพระดับโลก รวมถึงสามารถเข้าถึงน้ำมันดีเซล บี10 ได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานขอเรียนเชิญให้ผู้บริโภคใช้น้ำมันดีเซล บี10

Read More