Home > BASF (Thai)

บีเอเอสเอฟจับมือมูลนิธิศุภนิมิต ใช้ Eco Brick พัฒนาโรงเรียนในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดระยองซึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้ทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและติดตั้งระบบระบายน้ำรอบโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ด้วยการใช้ Eco Brick ซึ่งทำจากขวดพลาสติกมาใช้เป็นอิฐในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้ถึงพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย “บีเอเอสเอฟมุ่งเน้นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 4 คือการศึกษา ดังนั้นเราจึงให้การสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยโครงการซีเอสอาร์อย่างต่อเนื่องทุกปี” กล่าวโดยนายเพทรูซ อึ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด “และการร่วมมือกันกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ก็มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากได้ช่วยจัดการกับปัญหามลพิษพลาสติกโดยการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็น Eco Brick และยังสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงโรงเรียนได้อีกด้วย” โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 ปีจนถึง 14 ปี จำนวนทั้งสิ้น 192 คน โดยเป็นโรงเรียนแห่งแรกในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่นำแนวความคิด Eco Brick มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านั้น ทางโรงเรียนประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเนื่องด้วยขาดระบบการระบายน้ำ

Read More