Home > Chemical

GGC เผยแผนกลยุทธ์ ขยายตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ผู้นำระดับโลก

 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC บริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เผยแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนบริษัท มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มสูงขึ้น การเตรียมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการผลิตโอลีโอเคมีชนิดพิเศษ (specialty oleochemicals) และเดินหน้าศึกษาการขยายไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ เป็นการขานรับนโยบายรัฐในการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน GGC เตรียมพร้อมรับมือความต้องการพลังงานชีวภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาล ด้วยแผนการเปิดโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) หรือไบโอดีเซล (บี100) แห่งที่สองที่จังหวัดชลบุรี เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต จิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กว่าทศวรรษแห่งความสำเร็จในการพัฒนาและบุกเบิกตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน GGC เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลชั้นนำ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 26 และมีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล หรือ AEDP 2015

Read More

PTTGC ขยายฐาน รุกลงทุนต่างแดน

 ภายใต้ vision การเป็นผู้นำทางด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ล่าสุด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC เตรียมแผนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจปิโตรเคมีของพีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งเป็นทั้งการขยายฐานการผลิตและการตลาด PTTGC เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTCH กับบริษัท อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของ ปตท. ภายใต้ Core uplift project ที่ประกอบไปด้วย operational excellence, Marketing excellence, Synergy excellence และ

Read More