Home > BuzzCity 

มือถือ ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง ช่องทางนักช้อปไทย

จากการสำรวจทั่วโลกเกี่ยวกับ “ทัศนคติของผู้บริโภคต่อโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ” ของ BuzzCity  พบว่าร้อยละ 69 ของคนไทยที่ใช้โทรศัพท์มือถือมองว่าโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและกำลังก้าวขึ้นมาเป็นช่องทางโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน การเข้าถึงนักช้อปชาวไทย แม้คนไทยจะมีการตระหนักรู้ถึงโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือสูง แต่ทัศนคติที่ เกิดขึ้นต่อโฆษณาในรูปแบบนี้ก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบถึงร้อยละ 52 และ 69 ตามลำดับ นอกจากนี้ ร้อยละ 19 ของผู้ถูกสัมภาษณ์ยังกล่าวว่าพวกเขาซื้อสินค้าโดยใช้โฆษณาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเดือนละครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 14 กล่าวว่าพวกเขาดูโฆษณาเพื่อตัดสินใจซื้อทุกวันหรือทุก สัปดาห์ ส่วนอีกร้อยละ 26 กล่าวว่าโฆษณาเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทัศนคติจากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือชาวไทยส่วนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการสำรวจทั่วโลกของ BuzzCity  เท่านั้น ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกร้อยละ 77 กล่าวว่า ตนใช้โฆษณาในการตัดสินใจซื้อสินค้า และมีคนถึง ร้อยละ  60 ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อโฆษณาเหล่านี้ ในขณะที่ผู้คนอีกร้อยละ 59  มีทัศนคติเชิงลบต่อโฆษณา ขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกคาดหวังต่อโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือสูง แต่คนไทยกลับมองต่างออกไป โดยร้อยละ 32 กล่าวว่าตนเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ บ่อยเกินไป อีกร้อยละ 34 มองว่าโฆษณามีจำนวนมากเกินไป

Read More