Home > ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า

บำรุงราษฎร์ ปักธงผู้นำด้าน Medical & Wellness Tourism เปิดตัวโครงการรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปักธงผู้นำด้าน Medical & Wellness Tourism ชูบริการใหม่ ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ผนึกความร่วมมือกับ มั่นคงเคหะการ - ไมเนอร์ เปิดตัวโครงการรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ หรือ Medical Hub เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับสากลนั้น ปัจจุบัน มีการขยายนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ถือเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับด้านการท่องเที่ยวผสมผสานกับด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบของประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูลการจัดอันดับของ Global Wellness Institute รายงานว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก สามารถสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ The International Healthcare Research Center (IHRC) ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ของประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก

Read More