Home > โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม”

โออาร์ ขยาย โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ร่วมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพท (PET) รีไซเคิลที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วม โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ของ โออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพท 12

Read More