Home > แลคตาซอย

“แลคตาซอย” จัดประกวดเขียนความในใจ “บอกรักแม่ด้วยลายมือ”

แลคตาซอย ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ ด้วยการจัดโครงการ “แลคตาซอยรักแม่ ปี 2560” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆ ทุกเพศ ทุกวัย ได้ถ่ายทอดความรักที่มีต่อแม่ โดยส่งผลงานภาพถ่ายของตนเองกับแม่เข้ามาประกวด ในหัวข้อ “เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน” สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรืออายุ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี และระดับอุดมศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป หรืออายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีกติกาง่ายๆ เพียงติดภาพถ่ายลงบนกระดาษ A4 พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วยลายมือของตัวเอง ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด แล้วเขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ ระดับชั้น สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ตู้ ปณ.8 ปณฝ. คลองบางนา กรุงเทพฯ

Read More