Home > แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา

4 จังหวัดเหนือตอนบน 1 จัดแรลลี่จักรยาน มิ.ย-ก.ค. ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบูมเศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัด “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ชวนปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ใน 4 จังหวัด 4 สไตล์ 4 ชุมชน หวังโปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้- ความยั่งยืนและความภูมิใจแก่ท้องถิ่น นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีอัตลักษณ์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารบูติครีสอร์ต และโฮมสเตย์ ที่มีความพร้อมและสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวกำหนดจัดกิจกรรม

Read More