Home > เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เชฟรอนสนับสนุนครอบครัวปลอดหนี้ สู่วิถีพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา

จากพลทหารที่ก้าวพลาด ตลอดชีวิตการทำงานมีแต่การกู้เงินและสร้างหนี้ เงินเดือนที่ได้มาไม่เคยพอใช้ แต่ชีวิตสามารถพลิกกลับสู่สมดุลได้อีกครั้ง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตประจำวัน ก่อนหน้านี้ จ่าสิบตรี บวร พรมแพง นายทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี ใช้ชีวิตด้วยความขัดสน รายได้ไม่พอรายจ่าย มีหนี้พอกพูนจากการกู้เงินมาแต่งงาน ซื้อรถ และจุนเจือครอบครัวที่บ้านเกิด สุดท้ายจึงต้องกู้เงินเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เพื่อนำมาโปะหนี้เก่า เป็นวัฏจักรที่ไม่เคยจบสิ้น ชีวิตของเขาไม่ต่างจากใครหลายๆ คนที่เมื่อมีโอกาสให้กู้เงินได้ง่าย ก็จะกู้มาใช้เรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวก็ปรากฏว่ามีหนี้ท่วมหัวแล้ว ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวในกองทัพบก ให้สามารถพึ่งพาตนเอง รู้จักอดออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวด้วยศาสตร์พระราชา พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลดหนี้สู่วิถีพอเพียง” โดยความร่วมมือกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนและต้นแบบการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหน่วยทหารสำหรับประชาชนทั่วไป พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ‘ปลดหนี้สู่วิถีพอเพียง’

Read More