Home > เครือกลุ่มรอยัลดัทช์เชลล์

เชลล์และ KUFPEC ยกเลิกข้อตกลงการขายหุ้นของสองบริษัทในเครือเชลล์ในประเทศไทย

BG Asia Pacific Holdings Pte Limited บริษัทในเครือกลุ่มรอยัลดัทช์เชลล์ และ KUFPEC Thailand Holdings Pte Limited บริษัทในเครือ Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทในเครือของเชลล์ Shell Integrated Gas Thailand Pte Limited (SIGT) และ Thai Energy Co Limited (TEC) SIGT และ TEC มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งหมด 22.222% ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและแปลงที่ติดกับแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชนอกฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยแปลงหมายเลข 15 แปลงหมายเลข 16 แปลงหมายเลข 17 และแปลงหมายเลข G12/48 แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างเชลล์ (22.222%) บริษัท

Read More