Home > อพท.

อพท. ยกระดับ 2 ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด จัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาชุมชนและเยาวชนต้นแบบเพื่อยกระดับสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำเยาวชน และชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพ ไปสู่การยกระดับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว นำร่องในชุมชนต้นแบบ 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี และชุมชนภูหลวง จังหวัดเลย ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมาชุมชนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว การตั้งเป้าหมายรายได้ ตลอดจนเป้าหมายทางสังคม เพื่อตอบโจทย์การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคต และจากนี้ไปชุมชนทั้ง 2 แห่ง จะเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางแผนไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ซึ่ง อพท. มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. ทั่วประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

Read More

9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้

9 หน่วยงานสานพลังขานรับนโยบายบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) เป็นประธานและมอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ และชมนิทรรศการ ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ระหว่าง 6 หน่วยงาน และ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

Read More