Home > สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สกสว.จับมือ สป.อว.ดูงานวิจัยนิวซีแลนด์ เล็งตั้งมหาวิทยาลัย-พัฒนาสหกรณ์โคนม

สกสว.และสป.อว.นำทีมนักวิจัยไทยสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ด้านอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเวลลิงตัน แนะต่อยอดใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อก้าวข้ามปัญหาความเชื่อมั่นงานวิจัยไทยของเอกชน รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ น.ส.วรากรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Award จากการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้เรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก ตลอดจนศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยแมสเซย์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ และ Callaghan Innovation รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกสว. เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักวิจัยนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนและของสถาบันได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยในระดับที่สูงขึ้นและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

Read More