Home > สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ผนึกเครือข่ายเพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทยสู่การขับเคลื่อนแรงงานอย่างยั่งยืน

สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมผสานเครือข่ายการทำงานร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการที่ปฏิงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ 550 ชุด และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานมูลค่ากว่า 27 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทั้ง 14 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทยเพื่อทำการจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการ รวม 902 คน ให้ทำงานกับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่สำคัญของประเทศที่มีเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีแรกของโครงการนี้ สภากาชาดไทยสามารถรับคนพิการเข้าไปช่วยทำงานในสำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอได้รวม 668 อัตรา และพบว่าคนพิการจำนวนมากมีศักยภาพการสูง แต่ขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงร่วมกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารสมาชิกที่มีกำหนดระยะเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยสำหรับให้คนพิการได้ใช้ทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารสมาชิก และยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552

Read More