Home > มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย

มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย ช่วยเด็กกลุ่มเปราะบาง ช่วงโควิดระบาด

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลุ่มเปราะบางจำนวนมาก โดยเฉพาะ “เด็ก” ในครอบครัวที่มีฐานะ ยากจน เด็กกำพร้าหรือพ่อแม่ตกงานในช่วงเศษฐกิจซบเซา พวกเขาไม่มีโอกาสได้รับอาหารที่เพียงพอตามหลักโภชนาการ และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง ที่หนักกว่านั้นคือบางครั้งถึงขนาดต้องอดมื้อกินมื้อ มูลนิธิแพทย์ชนบท โรงพยาบาลท่าวุ้ง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และเทใจ จึงร่วมกันจัด โครงการ “มื้ออิ่มเพื่อเด็กน้อย” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาต้นแบบสนับสนุนเด็กยากจนให้ได้รับอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ในเครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน 6 พื้นที่ ได้แก่ (1) โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (2) โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (3) โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (4) โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (5) โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (6) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบมื้ออาหารที่เต็มเปี่ยมด้วยโภชนาการให้น้องๆ 600 คน คนละ 100 มื้อ เป้าหมายระดมทุน 1,500,000 บาท 25

Read More