Home > ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง

เคทีซีผนึกเศรษฐเสถียรฯ เปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เสริมหลักสูตรการเรียนเพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซีผนึกเศรษฐเสถียรฯ แถลงข่าวเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เสริมหลักสูตรการเรียนเพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอภิวันท์ บากบั่น ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และนางสาวฐิติรัตน์ พ่วงโพธิ์ทอง เจ้าของ “ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง” ร่วมกันแถลงข่าวทิศทางการทำ CSR ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินรู้จักการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีอุปสรรคเรื่องความบกพร่องทางกายมาเป็นข้อจำกัด โครงการนี้ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน รวม 12 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เรียนรู้ทฤษฎีการเพาะเห็ดและฝึกปฏิบัติจริงรวมไปถึงนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนการบริหารการใช้จ่ายเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

Read More