Home > บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พลิกโฉมฝ่ายขายก้าวข้ามดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พลิกโฉมฝ่ายขายก้าวข้ามดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่ ชูทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับลูกค้ายุคใหม่ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผยก้าวสำคัญของการพลิกโฉมธุรกิจรับดิจิทัล ดิสรัปชั่น ประกาศช่องทางขายประกันชีวิตใหม่ผ่านทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (FA - Financial Advisor) มุ่งเน้นตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางการเงินของลูกค้ายุคใหม่ ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละบุคคล พร้อมหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE กล่าวว่า “พันธกิจหลักของเรา คือการเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกค้า เราได้นำทีมขายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนในการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสอดรับกับดิจิทัล ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ด้วยช่องทางใหม่ในการขายประกันชีวิตผ่านที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ผมมั่นใจในศักยภาพทีมที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเรา จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าชาวไทย และเข้ามาช่วยเพิ่มสัดส่วนการทำประกันชีวิตของคนไทย จากจำนวน 100 คน ที่มีกรมธรรม์เพียง 37 ฉบับ ให้มากยิ่งขึ้น” ช่องทางการขายประกันชีวิตใหม่ของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น

Read More