Home > น้ำตาล

No sugar added/Sugar Free อ่านฉลากสักนิด ก่อนหยิบลงตะกร้า

No sugar added/Sugar free ที่ปรากฏอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบนโลกโซเชียลอีกครั้ง โดยเฉพาะสายรักสุขภาพที่มักจะพลิกดูฉลากก่อนหยิบของลงตะกร้าทุกครั้ง ว่าแท้ที่จริงแล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไร “ไม่เติมน้ำตาล” คือไม่มีน้ำตาลเลยจริงๆ ใช่หรือไม่? และถ้าไม่มีน้ำตาลแต่ทำไมยังมีรสหวานอยู่? No sugar added ปราศจากน้ำตาล? มาที่คำแรกอย่าง “No sugar added” ถ้าเห็นฉลากนี้แล้วคิดว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีน้ำตาล คุณกำลังคิดผิด เพราะแท้ที่จริงแล้วคำว่า No sugar added ไม่ได้หมายถึงไม่มีน้ำตาล แต่เป็นฉลากที่บอกให้เรารู้ว่า หมายถึงผู้ผลิตไม่ได้มีการเติมน้ำตาลเพิ่มลงไปเท่านั้นเอง แต่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยังคงมีน้ำตาลตามธรรมชาติที่มีอยู่ในส่วนประกอบและวัตถุดิบอยู่ เช่น น้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้ ผัก น้ำผึ้ง นม และยังคงให้ความหวานอยู่ด้วยเช่นกัน ส่วนฉลาก “Sugar Free” หมายถึง ผลิตภัณฑ์นั้นมีน้ำตาลอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และส่วนใหญ่จะใช้สารให้ความหวานมาทดแทนการใช้น้ำตาล (Artificial sweeteners) โดยสารให้ความหวานนั้นก็ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารให้ความหวานไม่ให้พลังงานหรือน้ำตาลเทียม เช่น แอสปาแตม

Read More

มิตรผลเปิดคลังนวัตกรรม โชว์ศักยภาพยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย

มิตรผลเปิดคลังนวัตกรรม โชว์ศักยภาพยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย ตอบรับเทรนด์ความยั่งยืนของโลก ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฯ จึงสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีสถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1% ของ GDP และคาดว่าจะขยับสู่ 1.5% ภายในปี 2564 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน 80% และภาครัฐ 20% สะท้อนถึงความตื่นตัวของสองภาคส่วนสำคัญในการพยายามผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น ด้วยการวิจัยและพัฒนา ซึ่งยั่งยืนกว่าการแข่งขันด้วยราคาวัตถุดิบและแรงงานเป็นหลัก ในฐานะภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ที่มีศักยภาพสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ทุกส่วน กลุ่มมิตรผลจึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลขึ้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เมื่อปี 2540 เพื่อคิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอ้อยและน้ำตาล ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพมูลค่าสูงอื่นๆ ซึ่งกลุ่มมิตรผลเชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร อุตสาหกรรม

Read More