Home > จันทร์จิรา ตอชะกุล

ยูนิโคล่ นำธุรกิจสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับ ผู้คน ชุมชน และโลก ผ่านแนวคิด “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า”

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อผ้าและพลังที่ซ่อนอยู่ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการ “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า” ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนพลังของเสื้อผ้าให้กลายเป็นพลังแห่งความดี สามารถทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ ด้วยการออกแบบ ตัดเย็บ และจำหน่ายเสื้อผ้าที่ดี อย่างที่ยูนิโคล่ได้มุ่งมั่นและยึดถือมาโดยตลอด คุณจันทร์จิรา ตอชะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ยูนิโคล่ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานาน 9 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทแม่ ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในปรัชญา ‘ไลฟ์แวร์ (LifeWear)’ ซึ่งเน้นถึงการส่งมอบเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและสวมใส่สบาย ให้เข้ามาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้คนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้สังคมของเราดีขึ้น ซึ่งพันธกิจด้านความยั่งยืนที่ยูนิโคล่ยึดถือและปฏิบัติครอบคลุม 3 ด้านด้วยกัน คือ ผู้คน ชุมชน และโลก” ผู้คน พันธกิจด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่เริ่มต้นตั้งแต่ที่บริษัท ยูนิโคล่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ไปพร้อมกับการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและใส่ใจกับสุขภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละคน ยูนิโคล่ยังมอบโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมในการแสดงทักษะความสามารถ โดยปราศจากอคติทางด้านเชื้อชาติ

Read More