Home > ความเท่าเทียมกันทางเพศในที่ทำงาน

ความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานของประเทศที่พัฒนาแล้ว

Column: Women in Wonderland ทุกๆ ปีนิตยสาร Fortune จะมีการจัดทำรายงานจากการรวบรวมข้อมูลของบริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลก โดยเลือกบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยวัดจากรายได้เป็นหลัก นำข้อมูลที่ได้มาทำการจัดอันดับ 500 ซึ่งบริษัทที่ติดอันดับส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังทำการจัดอันดับอีกหลายด้าน เช่น 500 บริษัทใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 100 บริษัทที่ดีที่สุดในการทำงาน 100 บริษัทที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด 50 ผู้นำที่ดีที่สุดในโลก และการเปิดเผยรายชื่อของบริษัทที่มีผู้หญิงเป็นผู้บริหาร เป็นต้น ปี 2017 นิตยสาร Fortune ได้เปิดเผยว่า จาก 500 บริษัทใหญ่ในสหรัฐอเมริกา มีผู้หญิงเพียง 32 คนเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูง หมายความว่ามีบริษัทใหญ่ๆ เพียง 6.4% เท่านั้นที่ผู้หญิงทำหน้าที่บริหาร อาจดูเหมือนว่านี่เป็นจำนวนที่น้อยมาก แต่นิตยสาร Fortune ยืนยันว่า 32 คนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ได้ทำการเก็บข้อมูลและจัดอันดับมาเป็นเวลา 63 ปี ที่น่าสนใจมากขึ้นคือ ในจำนวน 32

Read More